Website disclaimer

Wie zijn wij?

Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting cvba is een sociale huisvestingsmaatschappij met erkenningsnummer 2630, actief in de stad Vilvoorde, de gemeente Machelen en de deelgemeente Muizen (stad Mechelen).

Deze disclaimer is van toepassing op iedere gebruiker en elk gebruik van de website “https://intervilvoordse.be/” en al haar sub-sites (hierna spreken we over ‘website’). Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting cvba (hierna ‘wij’ of ‘ons’ of ‘Inter-Vilvoordse’) is eigenaar en beheerder van de website.

  • Handelsbenaming: Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting
  • Vennootschapsvorm: cvba
  • Ondernemingsnummer: 0400 676 613
  • Vennootschapszetel: Parkstraat 115 te 1800 Vilvoorde
  • Website: https://intervilvoordse.be/

Inter-Vilvoordse heeft met de huidige website tot doel om aan elke geïnteresseerde toe te staan, kennis te nemen van de diensten dewelke door ons worden geleverd.

De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Inter-Vilvoordse en elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden.

De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Toegang tot de website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Inter-Vilvoordse enkel ter informatie ter beschikking gesteld.

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen, doch Inter-Vilvoordse behoudt zich het recht om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie

Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de website onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door Inter-Vilvoordse ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege Inter-Vilvoordse inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden.

Inter-Vilvoordse treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.

Aanwezige links

Teneinde het bezoek van de website van Inter-Vilvoordse voor de gebruiker te vergemakkelijken, werden links naar websites van derden aangebracht. De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links.

Enige schade voortkomend uit het aanwenden van de voorgestelde links valt dan ook buiten de aansprakelijkheid van Inter-Vilvoordse nu deze geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt.

De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan ten allen tijde melding maken aan Inter-Vilvoordse. Inter-Vilvoordse behoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.

Bescherming van intellectuele rechten

Het logo, evenals de bedrijfsnaam van Inter-Vilvoordse behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van Inter-Vilvoordse.

De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen of de website van Inter-Vilvoordse, geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop.

Inter-Vilvoordse draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.

Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van Inter-Vilvoordse, worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste ons in kennis te stellen, we zullen dan het nodige doen om het inbreuk makend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.

© 2017 Inter-Vilvoordse.be

Cookiebeleid | Privacyverklaring |